Planschade en nadeelcompensatie

Dit recht omvat het geheel van rechtsregels die betrekking hebben op de schadevergoeding aan burgers (en bedrijven) in geval die schade is ontstaan ten gevolge van rechtmatig overheidshandelen.

Planschade is de schade die ontstaat ten gevolge van de inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan, een bestemmingsplanwijziging of een projectbesluit. Er is dan sprake van een zogenaamd schadeveroorzakend overheidsbesluit. Planschade kan bestaan uit waardedaling van onroerend goed of inkomensderving.

Nadeelcompensatie ziet eveneens op schade ten gevolge van rechtmatig overheidshandelen. De grondslag voor die schade ligt – anders dan bij planschade – niet bij een overheidsbesluit, maar bij feitelijk overheidshandelen, bijvoorbeeld het (tijdelijk) afsluiten van een weg ten behoeve van bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.

Advocaten met deze specialisatie