Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Tripels Advocaten :

“Tripels Advocaten” is de handelsnaam van de eenmanszaak van mr. G.J.J.A. van Zeijl (KvK: 56471777) waarvan het recht tot medegebruik is verleend aan een tweetal voor eigen risico en rekening – eveneens in de vorm van een eenmanszaak - werkzame advocaten, namelijk mr. J.E.A.H. Verstraelen (KvK: 14127577) en mr. B. Damen (KvK:14105205). De overige bij Tripels Advocaten werkzame advocaten, mr. A.L. van den Bergh, mr. J.L.H.Holthuijsen en mr. S.E.G.N. Schnabel, zijn in loondienst van (de eenmanszaak van) mr. Van Zeijl werkzaam. Een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening komt nimmer tot stand met het samenwerkingsverband, doch uitsluitend met hetzij de eenmanszaak van mr. Van Zeijl, dan wel de eenmanszaak van respectievelijk mr. Verstraelen of mr. Damen, hierna steeds – ieder afzonderlijk – aangeduid met “Tripels Advocaten”.

2. De opdrachtgever :
De cliënt is contractspartij van Tripels Advocaten. De opdrachtgever dient als debiteur in te staan voor de betaling van de declaraties van Tripels Advocaten, tenzij anders tussen partijen schriftelijk mocht zijn overeengekomen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht en waaruit voortvloeit, dat een derde daarvoor instaat.

3. Het honorarium :
De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten, die Tripels Advocaten voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen of verschuldigd is. Mocht de hoogte van het honorarium niet tussen partijen zijn overeengekomen, dan wordt dat honorarium berekend conform artikel 7:405 lid 2 BW. Tripels Advocaten heeft het recht eenzijdig het honorarium jaarlijks aan te passen aan de inflatie.

4. Verschotten :
De kosten die Tripels Advocaten in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

5. Kantoorkosten :
Door Tripels Advocaten zelf te bepalen vaste c.q. percentuele opslag op het honorarium ter redelijke bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten. Dit percentage is door Tripels Advocaten laatstelijk vastgesteld op 6%. Het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten worden uitgedrukt in een declaratie van Tripels Advocaten exclusief de daarover verschuldigde Nederlandse BTW, tenzij die naar Nederlands Belastingrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.

2. Toepasselijkheid

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Tripels Advocaten en een opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.    
7. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Tripels Advocaten werkzaam zijn (geweest), ongeacht de rechtsbetrekking waarin zij tot Tripels Advocaten (hebben) (ge)staan.

8. Indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar algemene voorwaarden die strijdig zijn met de algemene voorwaarden die Tripels Advocaten hanteert, dan zijn slechts laatstgenoemde algemene voorwaarden van toepassing.

3. Opdracht

9. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Tripels Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee instemt, dat Tripels Advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan Tripels Advocaten verbonden advocaat. Ten aanzien van de totstandkoming vaneen opdracht kan Tripels Advocaten slechts bevoegdelijk worden vertegenwoordigd door een aan Tripels Advocaten verbonden advocaat. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, wordt uitgesloten indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven. De plaats van uitvoering van de opdracht is Maastricht.

10. Voor zover voor de uitvoering van de opdracht de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever, behoudens ingeval van bijstand als procesadvocaat of deurwaardersbijstand. Bij het inschakelen van een derde zal door Tripels Advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Tripels Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde namens de opdrachtgever te aanvaarden. Tripels Advocaten is niet aansprakelijk voortekortkomingen van deze derde.

11. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

4. Declaratie

12. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan Tripels Advocaten het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

13. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

14. Tripels Advocaten is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.

15. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot die kosten, waaronder begrepen de eigen bijdrage, die op grond van artikel 4 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 aan de opdrachtgever in rekening mogen worden gebracht.

5. Betaling

16. Betaling van declaraties van Tripels Advocaten dient te geschieden – zonder enig beroep op korting en/of compensatie - uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente, verschuldigd. De plaats van betaling is Maastricht.

17. De opdrachtgever machtigt Tripels Advocaten bij dezen onherroepelijk om, in afwijking van artikel 16, derdengelden die zij te zijnen behoeve onder zich heeft of mocht krijgen, aan te wenden ter voldoening van door de opdrachtgever c.q. debiteur verschuldigde bedragen, behoudens ten aanzien van declaraties die binnen een redelijke termijn betwist worden.

18. In afwijking van art. 6:43 BW is Tripels Advocaten gerechtigd, ongeacht een eventuele andersluidende aanwijzing, betalingen van of ten behoeve van een debiteur naar eigen inzicht toe te rekenen op alle openstaande declaraties c.q. betalingsverbintenissen van die debiteur. Art. 6:44 BW is onverkort van toepassing.

19. Indien Tripels Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten, die gesteld worden op 15% van het honorarium met een minimum van € 115,--, zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever. De door de opdrachtgever aan Tripels Advocaten verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 dagen na de aan de opdrachtgever verzonden laatste betalingsherinnering.

6. Aansprakelijkheid

20. Tripels Advocaten is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de advocatuur.    

21. Iedere aansprakelijkheid van Tripels Advocaten bij de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekerde is. Bij opzet of grove schuld van Tripels Advocaten en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan Tripels Advocaten verbonden advocaten, geldt die beperking niet. Een kopie van de huidige polisvoorwaarden wordt desgevraagd aan de opdrachtgever ter inzage aangeboden.

22. Iedere aansprakelijkheid van Tripels Advocaten bij de uitvoering van een opdracht waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de doorhaar gesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van het eigen risico.

23. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Tripels Advocaten in het desbetreffende kalenderjaar gedeclareerd honorarium.

24. Tripels Advocaten is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden, onder welke naam of titel dan ook.

7. Overige

25. Opdrachtgever is gehouden alle relevante gegevens en bescheiden, welke Tripels Advocaten overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen.

26. Tripels Advocaten bepaalt de wijze waarop en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende Gedragsregels van Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

27. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Tripels Advocaten daartoe aanleiding geeft, is Tripels Advocaten gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Tripels Advocaten te bepalen vorm. Indien opdrachtgever verwijtbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens Tripels Advocaten aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is Tripels Advocaten gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Tripels Advocaten uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

28. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het in de declaraties van Tripels Advocaten uitgedrukte bedragen.

29. Tripels Advocaten verwerkt persoonsgegevens met in achtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacy statement is te raadplegen via Privacy statement.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

30. De rechtsverhouding tussen Tripels Advocaten en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.    

31. Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en Tripels Advocaten zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Maastricht.    

32. Klachten van de cliënt over de dienstverlening van Tripels Advocaten dienen echter eerst te worden behandeld via de interne klachtprocedure van Tripels Advocaten, welke te vinden is op Organisatie en klachten.