Klachtenregeling

Tripels Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Deze klachtenregeling is niet alleen van toepassing op onze advocaten, maar ook op onder verantwoordelijkheid van de betreffende advocaat werkzame personen.

Wanneer u als cliënt ontevreden bent over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over een declaratie, verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Biedt dat geen soelaas, dan kunt u zich met een klacht wenden tot de klachtenfunctionaris binnen ons kantoor. In beginsel treedt mr. G.J.J.A.van Zeijl op als klachtenfunctionaris. Mocht de klacht op hemzelf betrekking hebben, dan zal één van de andere advocaten van het kantoor fungeren als klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zal de klager en de betrokken advocaat in de gelegenheid stellen hun standpunt toe te lichten. Binnen een maand na ontvangst van de klacht zal de klachtenfunctionaris zowel de klager als de betrokken advocaat schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien deze termijn onverhoopt niet gehaald mocht worden, zal de klachtenfunctionaris zulks voor het verstrijken van de termijn gemotiveerd kenbaar maken, waarbij hij tevens zal mededelen binnen welke termijn wél een oordeel over de gegrondheid van de klacht zal worden gegeven. Voor de interne klachtbehandeling is de klager geen vergoeding verschuldigd.

Mocht de interne klachtprocedure onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag. Dat kan overigens pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen een maand na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

U kunt de Geschillencommissie bereiken op:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel.: 070 - 310 53 10

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten, of in de vorm vaneen bindend advies ingeval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is tevens bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal €10.000,-. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal €10.000,-, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Ons kantoor zelf kan geschillen over geheel of gedeeltelijk betwiste declaraties eveneens voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, maar is daartoe niet verplicht.

Ons kantoor is ook gerechtigd geschillen bij de bevoegde burgerlijke rechter aanhangig te maken, en als cliënt hebt u dat recht uiteraard ook. In dat kader is in onze algemene voorwaarden opgenomen dat geschillen uitsluitend zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en ons uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.