Klachtenregeling

Tripels Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Deze klachtenregeling is niet alleen van toepassing op onze advocaten, maar ook op onder verantwoordelijkheid van de betreffende advocaat werkzame personen.

Wanneer u als cliënt ontevreden bent over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over een declaratie, verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Biedt dat geen soelaas, dan kunt u zich met een klacht wenden tot de klachtenfunctionaris binnen ons kantoor. In beginsel treedt mr. G.J.J.A.van Zeijl op als klachtenfunctionaris. Mocht de klacht op hemzelf betrekking hebben, dan zal één van de andere advocaten van het kantoor fungeren als klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zal de klager en de betrokken advocaat in de gelegenheid stellen hun standpunt toe te lichten. Binnen een maand na ontvangst van de klacht zal de klachtenfunctionaris zowel de klager als de betrokken advocaat schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien deze termijn onverhoopt niet gehaald mocht worden, zal de klachtenfunctionaris zulks voor het verstrijken van de termijn gemotiveerd kenbaar maken, waarbij hij tevens zal mededelen binnen welke termijn wél een oordeel over de gegrondheid van de klacht zal worden gegeven. Voor de interne klachtbehandeling is de klager geen vergoeding verschuldigd.

Ons kantoor is ook gerechtigd geschillen bij de bevoegde burgerlijke rechter aanhangig te maken, en als cliënt hebt u dat recht uiteraard ook. In dat kader is in onze algemene voorwaarden opgenomen dat geschillen uitsluitend zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en ons uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.