Contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Dit rechtsgebied, dat ook wel als Verbintenissenrecht wordt aangeduid,  omvat het stelsel van regels die de rechtsbetrekking tussen twee partijen regelt. Een belangrijke bron van verbintenissen (verplichtingen) zijn overeenkomsten. Een andere belangrijke bron is de wet, zoals de verbintenis uit onrechtmatige daad, waardoor een partij gehouden is aan de andere partij een bepaalde schade te vergoeden. Verbintenissen kunnen ook voortvloeien uit een rechterlijk vonnis.

Het verbintenissenrecht in het algemeen geeft regels voor alle civiele verbintenissen, ongeacht de bron waaruit zij zijn ontstaan, zoals voor het geval dat er verscheidene schuldenaren zijn, dat er verscheidene schuldeisers zijn, dat de verbintenis tot één van twee of meer verschillende prestaties verplicht, dat de verbintenis, althans de verplichting op grond van een rechtshandeling van een voorwaarde afhankelijk is. Voorts bevat het regels omtrent de nakoming van verbintenissen, opschortingsrechten, de gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis. Het regelt de gevolgen van overgang van vorderingen, schuld- en contractsoverneming. Het verbintenissenrecht geeft ook regels omtrent de verplichting tot schadevergoeding. Bovendien geeft het regels omtrent het tot stand komen van overeenkomsten, de rechtsgevolgen van overeenkomsten etc.

Advocaten met deze specialisatie