Onteigeningsrecht

Dit rechtsgebied omvat het geheel van rechtsregels betreffende de wijze waarop de overheid (het Rijk, Provincies, gemeenten en waterschappen) op rechtmatige wijze de eigendom van burgers (of bedrijven) kan ontnemen ten behoeve van het algemeen belang. Als de overheid bijvoorbeeld, een nieuwe weg wil aanleggen in het algemeen belang en daarvoor percelen grond nodig heeft van burgers, kan de overheid via een onteigeningsprocedure die grond verwerven.

De onteigeningsprocedure kent twee fasen, de administratieve fase en de gerechtelijke fase. De administratieve procedure dient om de noodzaak, de urgentie en het algemeen belang vast te stellen van de verwerving van de eigendom en mondt uit in een Koninklijk Besluit. Als de benodigde gronden niet langs minnelijke wijze kunnen worden verworven, dan volgt de gerechtelijke procedure, waarbij de rechter, na inschakeling van deskundigen, de hoogte van de schadeloosstelling voor de onteigende burger vaststelt.

 

Advocaten met deze specialisatie